ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC


Pentru a solicita informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi compartimentului de Relaţii Publice.

Persoană de contact:
Asp. Andreea TÎRLESCU
contact@cmilaicuza.ro
Telefon/Fax :  (0040) 341.456162

Formulare de solicitare a informaţiilor de interes public în baza legii 544 / 2001 :

Formular solicitare de informații publice  

MODALITATEA DE SOLUȚIONARE A RECLAMAȚIILOR ADMINISTRATIVE   

Împotriva refuzului explicit sau tacit de a furniza informații de interes public se poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului de către persoana lezată.

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, la eșaloanele la care există compartimente sau personal de relații publice numit pe funcție, se constituie comisii de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informația de interes public.

Comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public are următoarele responsabilități:

  1. Primește și analizează reclamațiile persoanelor;
  2. Efectuează cercetarea administrativă;
  3. Stabilește dacă reclamația persoanei privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public este întemeiată;
  4.  În cazul în care reclamația este întemeiată, propune aplicarea unei sancțiuni disciplinare pentru personalul responsabil și comunicarea informațiilor de interes public solicitate;
  5. Redactează și trimite răspunsul solicitantului în termen de 15 zile de la înregistrarea reclamației.

Solicitantul care, după primirea răspunsului la reclamația administrativă, se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul unității militare unde a depus reclamația.

FORMULAR-TIP
PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)

FORMULAR-TIP
PENTRU RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2)

BUGETUL COLEGIULUI NAȚIONAL MILITAR „ALEXANDRU IOAN CUZA”

Colegiului Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” îşi desfăşoară activitatea pe baza cerinţelor sistemului de planificare, programare, bugetare şi evaluare în Ministerul Apărării Naţionale, având ca obiectiv prioritar gestionarea resurselor bugetare alocate anual de către Ministerul Apărării, astfel încât comandantul colegiului să poată fi în măsură să coordoneze eficient, prin buget, întreaga gamă de activităţi specifice, care conduc la îndeplinirea obiectivului general al instituţiei.

Pentru anul 2024, la data de 05 februarie anul în curs , Colegiului Naţional Militar „Alexandru Ioan Cuza” i-a fost alocat un buget total de 27 085 170 RON. Acesta a fost repartizat astfel: cheltuieli de personal aproximativ 71,48 % din bugetul total, pentru bunuri şi servicii 26,13%, cheltuieli investiții 0,23% , pentru asistență socială și burse 2,16% . Arhiva click

ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIEI

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC

LISTA CATEGORIILOR DE DOCUMENTE
PRODUSE ŞI/SAU GESTIONATE

PLAN OPERAȚIONAL

RAPORTUL ANUAL AL SITUAȚIEI ACTIVITĂȚII DE INFORMARE PUBLICĂ DIRECTĂ

DECLARAȚII DE AVERE

ABAGIU CORNEL-MARIUS

CORBU IONUȚ-MUGUREL

ILIE ADRIAN

ISCRU IULIANA

MOGOȘANU ANDREI-GABRIEL

OTTI PATRICK

POPESCU RADU-ȘERBAN

POPIȚANU MAGDA

SPRÎNCEANĂ SILVIU-GABRIEL

TĂNASE GABRIEL-IULIAN

TÎRLESCU ANDREEA

ZĂICEANU RAMONA

DECLARAȚII DE INTERESE

ABAGIU CORNEL-MARIUS

CORBU IONUȚ-MUGUREL

ILIE ADRIAN

ISCRU IULIANA

MOGOȘANU ANDREI-GABRIEL

OTTI PATRICK

POPESCU RADU-ȘERBAN

POPIȚANU MAGDA

SPRÎNCEANĂ SILVIU-GABRIEL

TĂNASE GABRIEL-IULIAN

TÎRLESCU ANDREEA

ZĂICEANU RAMONA

ARHIVĂ

Arhiva declarațiilor de avere 2021

Arhiva declarațiilor de avere 2020