Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice și de conducere în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea mai 2021

Tabelul cu cadrele didactice care au primit avizul comisiei de evaluare a personalului didactic, în vederea ocupării posturilor didactice în anul de învățământ 2021-2022 – sesiunea aprilie 2021

Pe site-ul unității noastre sunt publicate următoarele documente:

 1. Dispoziția D.G.M.R.U. nr. 2 din 10.01.2020 pentru aprobarea ”I.M. 3/70, Metodologia-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar”;
 2. Anexe ale Metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea activității de evaluare a personalului didactic în vederea acordării avizului Ministrului Apărării Naționale pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din unitățile de învățământ preuniversitar militar: Anexa 2 – Cerere de înscriere cadru didactic, Anexa 3 – Acord prelucrare date cu caracter personal, Anexa 5 – Grilă evaluare CV, Anexa 12 – Tabel documente predate de candidat
 3. Hotărârea nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România;
 4. Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare dinînvăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Lista posturilor vacante și descrierea lor;
 6. Atribuțiile fișei postului;
 7. Lista completă a documentelor pe care personalul didactic trebuie să le includă în dosarul de candidat (Anexa 12 la Metodologie);
 8. Adresa la care trebuie depus dosarul de candidat (pentru depunerea dosarului în forma letrică vă rugăm să vă programați la nr. de telefon : 0341456162, în zilele lucrătoare; dosarul se poate transmite și electronic, în format scanat, pe adresa de e-mail: contact@cmilaicuza.ro. Depunerea dosarelor în formă letrică se face numai în zilele lucrătoare);
 9. Graficul desfășurării activității de evaluare a cadrelor didactice în vederea acordării avizului M.Ap.N. pentru anul școlar 2021-2022 pentru etapele: Detașare în interesul învățământului pe funcții didactice și de conducere; Repartizarea și ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată în baza rezultatelor obținute la concursurile de titularizare, sesiunile 2015-2021
 10. Criteriile de evaluare a personalului didactic la proba de interviu (art. 18 din Dispoziția D.G.M.R.U.).
 11. Cerere de înscriere la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct de la Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza” pentru anul școlar 2021-2021; Notă informativă